05

فروزنده در گفت وگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت در خصوص برنامه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني درسال 91 اظهارداشت : برنامه مهم ما در سال جديد پيگيري طرحهاي مربوط به دولت الكترونيك است.

وي افزود: بحث تمركززدايي و دادن اختيارات بيشتر به استانها از برنامه هايي است كه در سال 91 اجرا خواهد شد .

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوردر ادامه گفت: تامين نيروي انساني مناطق محروم و استخدام هاي جديد كه همه استخدام ها با آزمون انجام مي شود و بحث توانمندسازي كاركنان دولت از ديگر طرحهايي است كه در سال جديد پيگيري مي شود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورگفت :باتوجه به اين كه بيشترين واردات كالا و ترانزيت از بنادر صورت مي گيرد ، كارگروه كاهش تشريفات گمركي براي تسريع و الكترونيكي كردن كارها تشكيل شده است .

فروزنده درخصوص نظام ارزشيابي عملكرد گفت: مهمترين محوراين برنامه رضايت مردم است ،يعني هردستگاهي از نظر شاخص رضايت مردم بالاترين نمره را بياورد ،در جشنواره شهيدرجايي مورد تشويق قرارمي گيرد.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

* نام

ایمیل

سایت